MUUTOS LÄHETETTYJEN TYÖNTEKIJÖIDEN ILMOITTAMISESSA TYÖSUOJELUVIRANOMAISELLE

 

Laissa lähetetyllä työntekijällä tarkoitetaan “työntekijää, joka työskentelee tavallisesti muussa valtiossa kuin Suomessa ja jonka toiseen valtioon sijoittautunut ja kyseisessä valtiossa toimintaa harjoittava, työnantajana toimiva yritys työsuhteen kestäessä lähettää rajoitetuksi ajaksi tilapäiseen työhön Suomeen tarjotessaan valtioiden rajat ylittäviä palveluja alihankintana, yritysryhmän sisäisenä siirtona tai vuokratyönä”.

Laki työntekijöiden lähettämisestä (447/2016) muuttui 01.12.2020. Suurin osa muutoksista koskee palkkausta ja työehtoja. Lisäksi työntekijäkohtaisten tietojen ilmoittaminen työsuojeluviranomaiselle ennen työnteon aloittamista tuli pakolliseksi 1.10.2021 alkaen.

 

 Erona aiempaan käytäntöön, työntekijöistä tulee lokakuusta 2021 alkaen ilmoittaa yksilöidyt tiedot. Rakennusalan työssä ennakkoilmoitus tehdään aina, ja ilmoitus sekä mahdollinen täydennysilmoitus on toimitettava viranomaisen lisäksi rakennuttajalle ja pääurakoitsijalle. Tämä on työn tekemisen edellytys.

 Jos ilmoituksen tiedot muuttuvat olennaisesti, lähettävä yritys tekee välittömästi täydennysilmoituksen. Rakennusalan työssä ilmoitus pitää tehdä myös, jos kyseessä on yritysryhmän sisäinen siirto ja jos lähettämisen kesto on yli viisi päivää.

 Jos lähettämisjakson työpäivien lukumäärä on yli 10, lähettävällä yrityksellä pitää olla edustaja Suomessa, joka on lähetetyn työntekijän ja viranomaisten tavoitettavissa koko lähetettynä olon ajan. Tästä syystä edustajalla tulee olla postiosoite Suomessa. Tieto edustajasta tulee näkyä myös työmaan lakisääteisessä työntekijäluettelossa.

Jos työpäivien määrä meneillään olevalla lähettämisjaksolla on 1–10, lasketaan mukaan myös aiempiin lähettämisjaksoihin sisältyvien työpäivien lukumäärät 4 kuukauden ajalta.

Lähettävä yritys tekee ilmoituksen lähettämisestä ennen työnteon aloittamista Suomessa työsuojeluviranomaiselle. Ilmoitus tehdään sähköisesti verkkolomakkeella.

Verkkolomakkeella pyydetään

- lähettävän yrityksen yksilöinti- ja yhteystiedot, ulkomainen verotunniste ja tiedot vastuuhenkilöistä lähettävän yrityksen kotivaltiossa

- tilaajan yksilöinti- ja yhteystiedot

- rakennuttajan ja pääurakoitsijan yksilöinti- ja yhteystiedot

- lähetetyn työntekijän tiedot: henkilötunnus, asuinvaltion verotunniste, Verohallinnon antama veronumero, lähettämisen alkamis- ja päättymisaika tai arvioitu päättymisaika

- lähetetttyje työntekijöiden edustajan yksilöinti- ja yhteystiedot Suomessa tai perustelut, mikäli edustajaa ei tarvitse asettaa

- työntekopaikka tai -paikat

- toimiala, jolla lähetetty työntekijä tulee työskentelemään

 

Ilmoituksen tekemättä jättäminen voi johtaa laiminlyöntimaksuun.

 

 

Lähde: Aluehallintovirasto