Aluehallintoviraston valvontatilastokatsaus

Aluehallintoviraston suorittama tilaajavastuulain valvonta kohdistui v. 2014 yrityksiin ja julkisyhteisöihin, jotka käyttävät alihankintaa tai vuoratyövoimaa. Suurin tarkastushankkeista oli rakennusala.

Vuonna 2014 rakennusyrityksiin tehtiin 137 ja rakennustyömaille 159 rakennustyömaatarkastusta, joissa paljastui viime vuonna kolme täysin työnteko-oikeudetonta henkilöä. Tarkastuksissa 1360 työntekijästä ulkomaalaisia oli 636, suurimpana ryhmänä virolaiset. 25 työmaalla oli puutteita tunnistekorteissa: kortti puuttui kokonaan tai kortin tiedot olivat puutteelliset. Työntekijöiden veronumerorekisteritilanne oli kuitenkin parantunut huomattavasti.

Valvontatilaston katsaus vuodelta 2014 kertoo, että Etelä-Suomen AVI:n työsuojelun vastuualueella suoritettiin ulkomaalaisvalvontaa vihjetietovalvontana sekä erinäisissä tiimeissä ja hankkeissa yhteensä 774 tarkastuksella.

Ulkomaalaisvalvonnan jälkivalvonta on yrityksiin tehtyjä uusintatarkastuksia sekä työnantajan toimittamiin asiakirjoihin perustuvaa valvontaa. Työnantajien toimittamat tiedot ovat usein puuttellisia tai niitä ei toimiteta lainkaan, jolloin joudutaan turvautumaan hallinnollisiin pakkokeinoihin. Lähetettyjen työntekijöiden työsuhteen ehdoissa on edelleen runsaasti ongelmia. Työn teettäjän aktiivisuus viranomaisten suuntaan ehkäiseen harmaata taloutta sekä suomen työlainsäädäntöä rikkovien yritysten pääsyä työmarkkinoille.”

Työmaatarkastuksissa selvitettiin myös rakennustyömaan kulkulupaluettelon paikkansa pitävyyttä. Luettelon yhteisellä rakennustyömaalla työskentelevistä tulee sisältää tiedot myös lähetettyjen työntekijöiden edustajista Suomessa. Nämä tiedot olivat usein puuttellisia tai niitä ei ollut lainkaan, mikä antaa viitettä siitä, että työmaalla saattaa olla työssä työntekijöitä, joita ei ole perehdytetty lainkaan työturvallisuuteen. Luettelo auttaa myös todentamaan työmaan todellisia urakoitsijoita, työntekijöitä ja itsenäisiä ammatinharjoittajia. Työmaaluetteloista saattaa puuttua työmaalla työssä olleita tai parhaillaan työskenteleviä aliurakoitsijoita, ja tätä on käytetty kriteerinä tilaajavastuutarkastajien tarkastuskohteiden valinnassa.

Aluehallintoviraston tilaajavastuutiimi valvoo tilaajavastuulakia koko Suomen alueella. Tasapuolisen kohtelun takia pidetään tärkeänä, että tarkastuksia tehdän kaikilla viidellä vastuualueella. Eniten tarkastuksia tehtiin kuitenkin Etelä-Suomen toimialueella. Kuulemisia tilaajavastuulain mukaisen selvitysvelvollisuuden laiminlyönnistä AVI ilmoittaa v. 2014 lähettäneensä 224 kpl. Tehtyihin tarkastuksiin suhteutettuna 13,3 % on tähän mennessä johtanut kuulemiskirjeen lähettämiseen. Laiminlyöntimaksupäätöksiä on määrätty 64 tilaajalle yhdestä tai useammasta sopimuksesta. Laiminlyöntimaksujen yhteismäärä oli 355 522 euroa.

 

(Lähde: Verohallinto: Harmaa talous valvontatilastoja 2014)